Dabitsuku 2
ダビつく2

2001.08.09 SEGA Corporation


Director
Atsuhiko Nakamura

Planner
Tomohiro Kondo
Kazuma Fujii
Makoto Hara
Tomoyuki Osaka


Main Programmer
Masayoshi Matsuyama

Programmer
Akihito Wada
Shin Futakawame
Harumi Kamo
Yasushi Kouno


Main Designer
Jina Ishiwatari

Designer
Saori Wada
Jun Matsuo
Takumi Miyake

Ken Aso
Wataru Takahashi
Yujin Yoshioka
Mitsumoto Kazuki


Sound Producer
Koichi Sato

Sound
Naoaki Jinbo

Webpage
Nobuyuki Hirai


Public Relations
Yasushi Nagumo
Kazuhiro Hanaya
Masahiro Tanaka
Osamu Sato

Marketing
Seijirou Sannabe
Yasushi Yamashita

Manual Design
Yoshihiro Sakuta
Youichi Takahashi
Chieko Nakamura

Supervisor
Hirotsugi Kobayashi

Production Manager
Shun Arai
Masanobu Tsukamoto


Special Thanks
Yuuji Maehara
Tsuyoshi Annaka
Kazuhiro Suga
Akiko Kuroda


Producer
Hiroyuki Miyazaki


Executive Producer
Masanao Maeda


Presented by SEGA

© SEGA CORPORATION, 2000, 2001


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2001 SEGA Corporation