Ikaruga
斑鳩

2002.09.05 ESP / Treasure
IKARUGA


Director
HIROSHI IUCHI

Co-Director
ATSUTOMO NAKAGAWA


Main program
ATSUTOMO NAKAGAWA


Character/Object design
E-SUZUKI

BG graphic design
HIROSHI IUCHI 13


Music by
HIROSHI IUCHI

Sound effect/GM data edit
SATOSHI MURATA


G.rev staff

Management
HIROYUKI MARUYAMA

Sub program
KATSUYUKI FUJITA

BG graphic design
HIDEYUKI KATOH


Art works
YASUSHI SUZUKI

PC edition prototype/
Tutorial game program
SHIROTG

Receptionist
HARUKO HOSAKA

Special thanks (SEGA)
KAORU UNO
TOSHIAKI YUASA


ESP staff

Sales
YOH TSUKAGOSHI
MASAHIRO YAMAZAKI
YU ONISHI

Promotion
HIROSHI OGASAWARA

Product Coordinator
AKINOBU KURODA

Producer
MASANORI YOSHIHARA

Executive Producer
YOH TSUKAGOSHI


Executive producer
MASATO MAEGAWA


Presented by
TREASURE


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2002 ESP / Treasure