Mario & Luigi RPG
マリオ&ルイージRPG

2003.11.21 Nintendo


Staff Credits


Field Design Lead
Scenario

Hiroyuki Kubota


Main Program

Masashi Haraki


Field Design

Yasuhiro Otsuka


Battle Design

Jun Iwasaki
Eiyo Andou


BG Data Design

Tomokazu Koga


Script Program

Makoto Aioi


Battle Program

Yoshikazu Yananose


Menu Program

Takeshi Sasaki


Map Program

Masami Sato


Field Monster Program

Naoya Hashimoto


BG Graphics Lead

Toshizo Morikawa


Menu Graphics

Akira Noguchi


BG Graphics

Osamu Ohguchi
Kouichi Fukazawa


Mario & Luigi Graphics

Shuji Kamohara


Field Character Graphics

Hiroyuki Yotsuji


Monster Graphics

Tetsuya Ohi


Illustration

Masanori Sato


Illustration Supervisor

Yoichi Kotabe


Sound Engineer

Isago Fukuda


Music

Yoko Shimomura


"Mario" Theme Music and
Sound Support

Koji Kondo


Character Voices

Charles Martinet
Jen Taylor
Scott Burns
Kazumi Totaka


Mini-games by Vanpool

Taro Kudo
Kazuyuki Kurashima
Koji Kikkawa
Satoshi Ohtake


Mario Bros. Parts

Kiyoshi Koda
Toshinori Kawai


North American Localization

Nathan Bihldorff
William Trinen


North American Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan


European Localization Coordinator

Marcus Krause


Localization

- German
Thomas Aldenhövel
Jan Peitzmeier

- French
Masatoshi Oishi
Thomas Miriel
Pierre Sanchez

- Spanish
Inés Rubio San Martín
Jesús Ángel Rodríguez Gago

- Italian
Francesca Donati
Massimo Maietti


VALIDATION AND TESTING TEAM


Special Thanks

Chihiro Fujioka
Hiroko Onose
Akiko Sugimoto

Hirofumi Yokota
Tsutomu Kitada
Hiromi Shimodaira
Satomi Kamiki
Keiko Kajino

Atsushi Tejima

Shinji Hatano
Hiroshi Sato

Original "SUPER MARIO ADVANCE" Team

S.R.D.

SUPER MARIO CLUB Debug Team
NOA Product Testing TeamProduction Management

Takuji Hotta
Satoshi Kira


Production Supervisor

Takashi TezukaProducers

Shigeru Miyamoto
Tetsuo MizunoDirector

Yoshihiko MaekawaExecutive Producer

Satoru IwataAll Rights, including the copyrights
of Game, Scenario, Music and Program.
reserved by NINTENDO.
Regardless of the above-mentioned,
the copyright of Character "Geno"
reserved by SQUARE ENIX CO., LTD.


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2003 Nintendo