Napoleon
ナポレオン

2001.03.21 Nintendo


programmer
Kenichi Shimizu
Kazusige Konno
Hideyuki Sugawara

designer
Shunsuke Kabasawa
Jun Akiyama
Akemi Watanabe
Hiroshi Fujimoto
Minoru Oka

planner
Akimi Otomo
Nobuyuki Nakano
Kaichi Sato

supervisor
Masaki Tawara

support
Jun Higashiyama
Kenichi Nishida
Nanako Kinoshita

sound
Masahiko Hataya

sales promotion
Tadashi Inoue

debug
Super Mario Club

director
Manabu Tamura

producer
Shinji Hatano
Shuichi Ohira

executive producer
Hiroshi Yamauchi


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2001 Nintendo