Tekken Advance
鉄拳アドバンス

2001.12.21 Namco


PROJECT DIRECTOR

YASUHIRO NOGUCHI


DEVELOPMENT DIRECTORS

MITSUMASA FUJITA
SHOJI FUKUDADEVELOPMENT STAFF

PROGRAMMING

YASUNARI WATANABE
KATSUHIRO SUGITA
KENJI SHIBAYAMA
ICHIRO NISHIDA


GRAPHICS

SHINICHI OHNISHI
SATORU YOSHIMURA
SHOJI MIZUMOTO
MAYA KUBOTA
ASAMI KOGUCHI


ANIMATION

SATORU YOSHIMURA
SHOJI MIZUMOTO
TATSURU TOZAKI
NAOTO NARUSE
MAYA KUBOTA
ASAMI KOGUCHI


AUDIO

ATSUHIRO MOTOYAMA
HITOSHI SAKIMOTO


TECHNICAL DIRECTORS

NAOKI ITO
YUICHI OCHIAI


PACKAGING AND LOGO DESIGN

SHUNICHI YOSHIDA


QUALITY ASSURANCE

OHAYASHI YUKITO


QUALITY ASSURANCE (US)

BRIAN SCHORR
ADRIAN ESCULTURA


PROJECT COORDINATOR (US)

JAMES GUIRAO


ASSOCIATE PRODUCERS (US)

NORIKO WADA
JON KROMREY


SPECIAL THANKS

SHIGERU YOKOYAMA
YOSHI HOMMA
JESSE TAYLOR
STACEY SUJISHI
GARRY COLE
ROBERT ENNIS
MASANORI KATO
TAKAHARU SUZUKI

MASAHIRO KIMOTO
&
ALL TEKKEN STAFF


PRODUCER

YUICHI TOYAMA


EXECUTIVE PRODUCERS

HAJIME NAKATANI
MASATO TOYOSHIMAPRODUCED BY
NAMCO


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2001 Namco