Z.O.E 2173 Testament
Z.O.E 2173 TESTAMENT

2001.09.27 Konami


CREDITS

SENIOR DIRECTOR
Shigemitsu Takamiya

DIRECTOR
Atsushi Kamata

PLANNING
Naoya Inui
Atsushi Kamata
Kayo Buma

PLANNING ADVISER
Kenichirou Matsumoto

ORIGINAL STORY
Konami Computer Entertainment Japan

SETTING CREATION
Akira Tanizaki (TARKAS)

STORY MAKING
Naoya Inui

SCENARIO
Kazuyoshi Horikawa

PROGRAM
Masahiro Sho

DATA
Kunihiro Takedomi
Ryouhei Inaoka
Yasuaki Mori

MECHANICAL DESIGN
Kouji Kurosumi

MECHANICAL DESIGN SUPERVISORS
Yoji Shinkawa (Konami JPN)
Toshio Noguchi (Konami JPN)

CHARACTER DESIGN
Katsuzou Hirata (SUNRISE)
Kouji Kurosumi
Takeshi Shimoyama

CHARACTER DESIGN SUPERVISOR
Nobuyoshi Nishimura (Konami JPN)

CHARACTER DEVELOPMENT
Kayoko Miyashita

BATTLE DEVELOPMENT
Yoshiharu Buma
Noriyuki Iwamoto
Masaki Kondou
Hideomi Sasaki
Kouji Kurosumi
Kayo Buma

UNIT DEVELOPMENT
Kouji Kurosumi

MAP CREATION
Atsuki Toda
Kayo Buma

3D MODEL
Yoshiharu Buma
Noriyuki Iwamoto
Masaki Kondou
Hideomi Sasaki
Masato Nakamura
Shuujirou Nakade

EFFECT GRAPHICS
Atsuki Toda
Kayo Buma

BACKGROUND
Hiroyuki Fukuda
Atsushi Kamata

EVENT GRAPHICS
Kouji Kurosumi
Kayoko Miyashita
Kayo Buma
Atsushi Kamata

SOUND
Tatsuya Fujiwara
Susumu Nakamura

PACKAGE & MANUAL DESIGN
Takashi Kinbara (Konami JPN)

ILLUSTRATION
Katsuzou Hirata (SUNRISE)

LOGOTYPE DESIGN
Ichiro Kutome (Konami JPN)

DEBUGGING
Masahiko Iwasaki
Momoko Suzuki
Yoshiko Hotada
RMC
Dreams

SPECIAL THANKS
"Z.O.E Dolores, i" (SUNRISE) All Staffs
"Z.O.E" (Konami JPN) All Staffs
Satoshi Shimomura (Konami JPN)

PRODUCERS
Takashi Shimomichi (Konami JPN)
Noriaki Okamura (Konami JPN)

MANUFACTURING/DISTRIBUTION
Konami Corporation

PRODUCTION
Konami Computer Entertainment Japan, Inc.

DEVELOPMENT
Winky Soft


Z.O.E 2173 TESTAMENT

THE END


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2001 Konami / Konami Computer Entertainment Japan / Sunrise / VAP