Hudson Selection Vol.2: Star Soldier
ハドソンセレクションVol.2 スターソルジャー

2003.07.10 Hudson Soft


STARSOLDIER STAFF


DIRECTOR

Hideki Hoshiya


PLANNER

Yoshihisa Tomita


PROGRAM

KUMT
Umeki Matsuhashi
Kenjiro Hira


Graphic

Shinichirou Koumoto
Akito Kuroda
DANDY DAN
Atsuya Kitamura

Hirotsugu Kanda

Crest works
DIGITAL ZERO


MUSIC COMPOSER

Shigeki Hayashi


ARRANGEMENT & SOUND EFFECT

Toshiaki Sakoda


CHARACTOR DESIGN

Kazuo Yorikane


BASE PLANNER

Yoshifumi Hashimoto


MOVIE EDITOR

Zin Kamohara


DEBUG MANAGER

Tetsuya Komatsu


ART WORK

Kazue Maeda


SUPERVISOR

Toshiyuki Takahashi (MEIJIN)


SALES MANAGER

Masahito Suzuki


PROMOTION

Yoshihide Ishizaki
Masayuki Sumitomo


PRODUCT MANAGER

Shinichi Doi
Takeshi Santo


ASSISTANT MANAGER

Shinichi Saito


PRODUCER

Takayuki So


EXECUTIVE PRODUCER

Hiroaki Baba


SPECIAL THANKS

Hitoshi Okuno
Masato Tobisawa
Ryutaro Kajino
Fumiyuki Matsuda

T.Kimura
S.Miyauchi
S.Abe

M.Tanaka
H.Katagiri
Y.Santo

BOMBERMAN CLUB
Shota Takahashi
Fumi Miyake
Tomoko Ueda

BOMBERMAN CLUB
BOJ
Atsushi Ichikawa
Takatsugu Nakano

Frame Works
STING all staff

And You!


Credits from the Japan GameCube release.
Image Source
© 2003 Hudson Soft