Master of Monsters
マスター・オブ・モンスターズ

1991.07.26 Toshiba-EMI


EXECUTIVE PRODUCER
TAKAHIKO NAGASHIMA

PRODUCER
YOSHIHIKO OHHASHI

DIRECTOR
YUTAKA KATSURA

SOUND PRODUCER
KOICHI SUGIYAMA

SOUND
HAYATO MATSUO
YOMH.S

PLANNER
HIDEFUMI OHARA

PROGRAMMER
NAOKI MORISHIMA
HIROYUKI FUJIWARA
SATORU MIKI

GRAPHIC
HIROSHI AKAGI
ATSUHIRO GUNJI
KEN TAKAGI
KIYOTO YOSHIMURA
TAKU NAKAYAMA
REIKO YOSHIDA

MANUAL
ZENICHI SATO
MIKI NAKAGAWA


PRESENTED BY
TOSHIBA-EMI LIMITED


Credits from the Japan Mega Drive release.
Image Source
© 1991 Toshiba-EMI / SystemSoft