Bomberman 64
ボンバーマン64

2001.12.20 Hudson


●PRODUCER●

TOSHINORI OYAMA


●SUPERVISOR●

HIROYUKI MIKAMI
HIDEKI SAHASHI
KAZUHIKO NONAKA


●PRODUCT MANAGER●

YOSHINORI INOUE


●DIRECTOR●

HIDEKI YUYAMA
TAKESHI MURATA
YASUYUKI KIDO


●ORIGINAL
SAMEGAME DESIGN●

EIJI FUKUMOTO


●PANIBOM & SAMEGAME
RECONSTRUCTION●

SHINICHI ITO


●CHIEF GAME DESIGNER●

MASAKI OKA


●GAME DESIGNER●

KENICHI KAJI


●CHIEF PROGRAMMER●

KAZUYUKI TAKATA


●PROGRAMMER●

MICHIAKI MASUDA
YUKIO ODA


●CHIEF DESIGNER●

YUICHIROU OTSUKI


●DESIGNER●

RUIKA YAMDA
KAKO SHIGEMOTO
SHUHEI FUJINAGA
KOUICHI MAENOU
HISASHI KUBO
HIDEYUKI OGURA


●MUSIC COMPOSER●

MORIHIRO IWAMOTO


●MUSIC LIAISON●

ISAO KASAI


●VISUAL DIRECTOR●

SHOJI MIZUNO


●PUBLICITY●

KENTAROU MURAYAMA


●MANUAL&ARTWORK●

KAZUE MAEDA


●MASTERING TEAM●

HIROYUKI OHTA
RIKO ASUWA
TSUYOSHI NAKAGAWA


●SPECIAL THANKS

REIKA UDA
YOSHIKO YAMAZAKI
YUKI YAMANAKA


●COMPANY LOGO VOICE●

KAZUKO SUGIYAMACREATED BY RACJINPRESENTED
BY
HUDSON SOFT


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 2001 Hudson