Crimson III
クリムゾンIII

1990.10.19 Xtalsoft


STAFF

SCENARIO
TADASHI NAKATSUJI

GRAPHIC DESIGN
TATSUHIKO ISHIDA

PROGRAM
TADASHI NAKATSUJI
MITSUTO NAGASHIMA

MONSTER DESIGN
TATSUHIKO ISHIDA
MICHIAKI TAKAHASHI

MUSIC & SOUND
YUMI KINOSHITA
RYUJI SASAI
SHIGEKAZU KAMAKI

COVER ILLUSTRATION
CHRIS KIRBY (USA)

MANUAL ILLUSTRATION
TATSUHIKO ISHIDA

TEST PLAY
YOSHINAO HYAKUDAI
KENSHI INOUE

SPECIAL THANKS
KENJI SAKAI

PUBLISHER
TAKESHI KONO


Credits from the Japan PC98 release.
Image Source
© 1990 Xtalsoft