Revival Xanadu II: Remix
リバイバル ザナドゥ2 リミックス

1995.12.08 Nihon Falcom


Producer
Masayuki Kato


Programming-Remix ver.
Shinichi Saito

Documentation
Kazuhiko Maeda
Hiroaki Saito

Art & Graphics
Hiroyuki Imai
Yoshinori Ito
Kazuko Fujihara

Sound & Music
Sound Team jdk
M. Ishikawa
H. Matsuoka
A. Shirakawa
N. Kaneda
T. Tsunashima
M. Nakajima
S. Arai

Playtesting
M. Suzuki
K. Nakamura

Thanks to
Norio Suzuki
Atushi Kurosaka
Xanadu Original Staffs

Quality Assurance
Yoshinobu Nakahara

Coordinator
Tadashi Hayakawa

Supervisor
Shinji Yamazaki


Revival Xanadu II

Copyright(c) 1995
Nihon Falcom inc.


Credits from the Japan PC98 release.
Image Source
© 1995 Nihon Falcom