Gambler Jiko Chuushinha: Mahjong Puzzle Collection
ぎゅわんぶらあ自己中心派 麻雀パズルコレクション

1992.02.28 Taito


MUSIC DIRECTION & COMPOSE

MECANO ASSOCIATES INC.

KASATANI FUMIHITO
AOSHIMA NOBUYUKI
OKABE KIYOSHI
SONODA YOUKO
ISHIMODA MAMORU
SATOU MARIKO


KOE NO SHUTUEN

WAHAHA HONPOU

SATOU MASAHIRO
UMEGAKI YOSHIAKI
FUKIKOSHI MITSURU
NAKAYAMA HIROKO
NANAKIN


ORIGINAL GAME DESIGN

GAME ARTS

SHIMADA


GRAPHICS DESIGN

J.A.M

TANAKA


COPYRIGHT 1992
TAITO CORPORATION


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1992 Taito / Kodansha / Masayuki Katayama / Game Arts