Hellfire S
ヘルファイヤーS

1991.04.12 NEC Avenue


PROGRAM
MASAAKI KUDOU


EXECUTIVE PRODUCER
MAKOTO SAKIO


PRODUCER
TOSHIO TABETA


DIRECT
TOSHIAKI OOTA
MASASHI YAMAGUCHI
SHINJI ARAMAKI
KOUJI MATSUDA

SELL ANIMATION
ARTMIC

KAORU YUU DESIGN
HIROYUKI KITAZUME

CHARACTER VOICE
KAORU AS YUMI TOUMA
YUU AS ERIKO HARA
TOUGOU AS KOUJI TOTANI
AKIMOTO AS SYUUICHI IKEDA

GRAPHIC
KANAKO KASHIMURA
YAX TAKAHARA
HIROSHI TAKAI
KENICHI NAKADA
KENICHI THUBOKURA

COMPUTER ANIMATION
TOSHIO TABETA

MUSIC ARRANGE
TS MUSIC

SOUND
HIROJI SAWAI
YASUHIRO KAWASAKI

SOUND EFFECT
AKIHIRO SAITOU

ASSIST
NORIKATA MAKINO
HIDEKI MESUDA
KENICHI YAMASHITA
FUMIKO SUZUKI

SPECIAL THANK
YUKIHIRO TOO
KAORU MUROHOSHI
MASAS.
HISAKO OONARI


NEC AVENUE
LICENSED BY TOA PLAN.


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1991 NEC Avenue / Toaplan