High Grenadier
ハイグレネーダー

1991.04.12 Nihon Telenet / Reno


CAST

KEIICHI NODA
RYOUICHI TANAKA
RYO HORIKAWA
KOUHEI MIYAUCHI


STAFF

PRODUCER
TAKASHI FUKUSHIMA

EXECTIVE PRODUCER
SHINOBU OGAWA

DIRECTOR
GAIRA

GAME DESIGN
KENICHI SAITOH
GAIRA

CHARACTER DESIGN
TAKASHI YAGI

GRAPHIC DESIGN
ATSUSHI SUZUKI
TAKESHI YABE

VISUAL DESIGN
YOSHITAKA MAKI
TAKASHI YAGI

MAIN PROGRAM
KATSUTOKU SASAKI

VISUAL PROGRAM
MUTSUSHIGE TSUJI

MUSIC COMPOSE
MICHIKO NARUKE
TAKAHARU UMEZU
BUSINESS SUPPORT CO.,LTD

ENDING THEME
「Spartan Life」
WORDS
MIDORI HIBINO
COMPOSE
TOSHIHIKO MIYOSHI
PERFORM
Be2

CO-OPERATION
NEKO
TOMOKO MIURA
TAKAO YOSHIOKA
MASAHISA OHNO
KEN TAKEDA
SHIGERU KIMURA
YOSHINOBU ABE

BUSINESS SUPPORT CO.,LTD
ORION PRESS

PROGRAMMING SUPERVISER
MASAYASU YAMAMOTO

PROGRAMMING ADVICER
HIRONORI AHIKO
SATOSHI OHTAKE

SPECIAL THANKS TO
JIROU FUKUSHIMA
KAZUYUKI FUKUSHIMA
YUUJI FUKUSHIMA


1991 TELENET JAPAN CO.,LTD.


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1991 Telenet Japan / Reno