Legion
レギオン

1990.09.21 Nihon Telenet / Reno


- STAFF -

* PRODUCE *
BU-CHO
AS
TAKASHI FUKUSHIMA

* GAME DESIGN *
GAIRA
AS
TAKASHI YASUGAHIRA

* CHARACTER DESIGN *
TAKAKI IWATA
TAKASHI YAGI

* STAGE DESIGN *
ATUSHI SUZUKI
JUN NAGAO

* PACKAGE ILLUST *
NAOYUKI KATOU

* TITLE LOGO *
TAKASHI YAGI

* PROGRAM *
NUTO-NUTO
AS
HIROSHI YOSHIDA

* MUSIC *
SHINOBU OGAWA
TAKAHARU UMEZU
HIROTO OOTUBO
MITIKO NARUKE
BUSINESS SUPPORT CO.,LTD

* CO-OPRATION *
TOMOKO MIURA
KEN TAKEDA
SHIGERU KIMURA
TETUJI MATUZAWA
BUSINESS SUPPORT CO.,LTD

* SPECIAL THANKS *
BAITOMAN OUTA
TAKUMI STONE RIVER
KENICHI NISHI

JIROU FUKUSHIMA
KAZUYUKI FUKUSHIMA
YUUJI FUKUSHIMA

COPYRIGHT 1990 TELENET JAPAN


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1990 Nihon Telenet / Reno