Mesopotamia
メソポタミア

1991.10.04 Atlus


STAFF

PLANNER
JR SHIGEKUN

PROGRAMMER
TUOHI

CHARACTER DESIGNER
KAZUHIRO KANEKO

GRAPHIC DESIGNER
YOSHIMI HAISHITA
KOHJI TAKINO

MUSIC COMPOSER
HIDEHITO AOKI
KATSUYUKI INOSE

SUPERVISOR
HIDEYUKI YOKOYAMA

SPECIAL THANKS
ROBERT DE NIINO
SAWAKO SATOH
SUPER HITOSHIKUN
IRENE AIHARA
MA IIKA SUEYOSHI
CHAMP KATOH

JACK ON IWATA
TSUYOSHI MURASAWA
PAPPALAH KAWAI
ANNEN YAMA
LUPIN KUN SHIMADA
JIGEN DAISUKE SUZUKI

THE END

© MCMXCI ATLUS LTD.

THANK YOU FOR YOUR PLAYING.


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1991 Atlus