Shougi: Shodan Icchokusen
将棋 初段一直線

1990.08.10 Home Data


CHIEF PROGRAMMER
KAZE NO OFU

PROGRAMMER
KOHAMA
KOUKI TSUTSUMI

CHIEF DESIGNER
MIYUKI KAJIMA

PLANNER AND DESIGNER
YOSHIHIRO NAKANISHI

MUSIC DIRECTOR AND SOUND EFFECT
HIROSHI ENDO

MUSIC CREATER
NOBUKO HASEBE
KENICHI FUJII

JOUSEKI OPERATER
YUJI MASUDA PRO
HITOSHI OTANI PRO

TITLE PHOTO
KENZO YAMAMOTO

SPECIAL THANKS
HITOSHIGE AWAJI PRO

KEIJI OHTSUKA
NORIMI UKITA
AKINORI MATSUMOTO
HIROSHI SHINTANI

NIHON SYOUGI RENMEI CORP


PRESENTED BY
HOME DATA


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1990 Home Data