Side Arms Special
サイドアーム・スペシャル

1989.12.15 NEC Avenue


Standard mode

CD-ROM STAFF

PRODUCED BY
TOSHIO TABETA (NEC AV)

DIRECTED BY
YOSHITO ITOH (CAPCOM)

CHARACTER DESIGNED BY
SUSUMU UEDA

SCROLL DESIGNED BY
SUSUMU UEDA
NAOE NONOMURA

MUSIC ARRANGED BY
CAPCOM SOUND TEAM

PROGRAMMED BY
YOSHITO ITOH
J.M. KIM・(BITS)

AND SPECIAL THANKS TO
AKIRA YASUDA
MASAYUKI AKAHORI
ATSUSHI KAKUTA
YUKI KYOUTANI
MIKI KIJIMA
TOSHIFUMI OHNISHI
YOSHINORI TAKENAKA
HAJIME TOSADA
TADAKATSU MAKIUCHI
KOJI YOSHIDA
YUKIHIRO FREE TOO
MASAS
YOSHIKI OKAMOTO

AND

SONI KIM


PRESENTED BY
NEC AVENUE

LICENSED BY
CAPCOM


Before Christ mode

CD-ROM STAFF

PRODUCED BY
TOSHIO TABETA (NEC AV)

GAME DESIGNED BY
YOSHIKI OKAMOTO

CHARACTER DESIGNED BY
SUSUMU UEDA
TOSHIFUMI OHNISHI

SCROLL DESIGNED BY
YUKI KYOUTANI
MIKI KIJIMA

MUSIC ARRANGED BY
CAPCOM SOUND TEAM

PROGRAMMED BY
MASAYUKI AKAHORI
YOSHITO ITOH
J.M. KIM (BITS)

ETC.
YOHICHI SHIBUYA
YUKIO KAWAMURA
KAZUO SAKATAKE
GOU KIMURA
HIDEFUMI INAYA

AND SPECIAL THANKS TO
AKIRA YASUDA
ATSUSHI KAKUTA
KOUJI IBIKI MATSUDA
YUKIHIRO FREE TOO
HIDEKI HACKER MESUDA
CHIEKO SWEEPER OCHIAI
MASAS
YASUNORI TAKAHARA

AND

SONI KIM


PRESENTED BY
NEC AVENUE

LICENSED BY
CAPCOM


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1989 NEC Avenue / Capcom