b.l.u.e.: Legend of water
ブルー レジェンド オブ ウォーター

1998.07.09 Hudson


CHARACTER VOICE
Yuko Miyamura
Shinji Ogawa
Masato Oba
Hideyuki Umezu


b.l.u.e. STAFF

Producer
Naoyuki Tsuji
Hidetoshi Endo

Director
Osamu Tsujikawa

Main Program
Draft Scenario
Izumi Fukuda

Trap Program
Takashi Iwanaga

Motion Program
Toshiya Yamanaka
Hiroyuki Nakahara

Graphic
Taisuke Kanasaki
Shigeru Okita
Hiroyuki Seki

Motion Design
Scenario Fix
Atsushi Nakao

Movie Supervision
Syoji Mizuno

Movie Support
Toshiteru Horii

Movie Graphic
Makoto Eguchi
Nana Yagi

Sound Direction
Sound Engineer
Tomoyuki Hamada

Music
Hiroyuki Takei

Movie Sound
Manabu Fujiki

Special Thanks
Mitsuhiro Kadowaki
Kazumi Sawai
Tsuyoshi Nakagawa
Akihiro Terada
Akira Matsumoto
Kenji Ohira
Takahiro Karino
Hideki Morinaga
Nobuya Wada
Norifumi Hira
Masaki Hiro
Yukiko Tsujikawa
Mika Yokoyama

Yukio Osato

Tomonori Matsunaga
Koichi Aizawa
Kazue Maeda


GAME CREATION
CA PRODUCTION

MUSIC CREATION
T's MUSIC


©1998 HUDSON SOFT


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Hudson