Dance! Dance! Dance!
ダンス!ダンス!ダンス!

1998.12.03 Konami


Voices
Subaru
Minako Moto
Hitomi
Asako Shirakura
Jennifer
Megumi Toyoguchi
Coeo
Chiemi Chiba
Lynx
Hisayoshi Izaki
Brian
Koichi Nagano
George
Takuma Suzuki
Andre
Koichi Sakaguchi
Michael
Tokuyoshi Kawashima
Mai
Takako Kikuchi
Sophia
Yuko Kato
Muneyoshi
Hidenari Ugaki

MC and Narration
Masashi Ebara


Music of Dance Part
Kris Jenkins


Scenario of Story Part
Tetsuya Ohishi


Character Designer
Chiaki Nakanishi

Lead Programmer
Satoshi Shimo

Programmer
HAGI
Masayuki Takahashi
Yukihiro Hojo
Yousuke Nakano
Naoya Ishida

Lead 3D Designer
Eriko Yamada

3D Designer
Chiaki Nakanishi
Yuji Nakamura
Harumitsu Namikawa
Natsumi Boike
Ryoko Miyake
Naoko Inoue
Takashi Nakamura

Lead 2D Designer
Masafumi Kamio

3D Designer
Rio
Takeshi Urabe
Tomozi Omotani
Tetsuya Kadono
Akira Obata


Additional Music Composer
Toshihisa Furusawa
Hiroshi "Nabe-Yan" Tanabe

Sound Effects and Editor
Naomitsu Steve Tsugiiwa
Toshihisa Furusawa

Sound Programmer
Naomitsu Steve Tsugiiwa


Voice Casting and Direction
Toru Nakano (Half H.P Studio)
Takeshi Nishina (Half H.P Studio)

Music Coordinator of Dance Part
Kensuke Seki (FOR LIFE RECORDS)
Takashi Kimura (FOR LIFE RECORDS)

Sound Track on FOR LIFE RECORDS


Animation Supervisor
Keiji Kusano (Studio Kikan)

Event Sequence Animator
Tatsuo Ryuno (Studio Kikan)

Production Manager of Animation
Hiroshi Kunori (Studio Kikan)

Tester
Roppongi Monitering Center


Package Designer
Nobuyo Takeda (KCE TOKYO)


Promotion
Masato Sakai (KONAMI)
Hiroki Tabata (KONAMI)
Akiko Ezawa (KONAMI)


Special Thanks
Shunsuke Koga (FOR LIFE RECORDS)
Shizuko Suzuki (KCE TOKYO)
Yukiko Daitoku
Atsushi Suzuki
Hidehiro Hirata
Yasushi Sakano
Shinsuke Mukai
Hiroshi Okada

Public Image Inc.
Yumi Nakagawa (Jack & Betty)


Executive Producer
Kazumi Kitaue
Satoshi Shimomura

Producer
Atsushi Horigami


Director
Satoshi Shimo


Development By
Konami Computer Entertainment Shinjuku
R&D Dept.2


Presented By
KONAMI Co.,Ltd.


Copyrights (C) 1998 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Konami