Dance Dance Revolution 4th MIX
ダンス ダンス レボリューション フォースミックス

2001.03.15 Konami


- PlayStation STAFF -

DIRECTOR
Yasumi Takase

PROGRAMMER
Akinori Tamura
Yukihiro Yamazaki
Nishibori Taquashi
Yuu Watashiba
K.Nagaoka

DESIGNER
Yoshiko Wada
Yumi Yoshida
Tadashi Yamauchi

SOUND DIRECTOR AND COMPOSER
U1-ASAMi

MUSIC COMPOSER
Shoichiro Hirata

SOUND DESIGNER
Masafumi Sekiguchi

SOUND PROGRAMMER
Tomokazu Koizumi

SOUND PRODUCT MANAGEMENT
Nobuhiko Matsufuji

RECORDING ENGINEER
IMOHORE IMAI

LYRICS & VOCALS
SCOTTY D.

PRODUCT DESIGNER
Daisuke Nakayama

PROMOTION
Yoshiko Yagi
Yoko Sekiguchi
Osamu Shigeta
Taro Miyake

DEVELOPMENT SUPPORT
Rieko Komatsubara
Kazuhiko Nobe
Masaaki Kojima
Yoshimasa Saito
Keiko Yamazaki

PRODUCER
Hirotaka Ishikawa

GRAND PRODUCER
Michihiro Ishizuka


- ARCADE ORIGINAL STAFF -

DIRECTOR
Takashi Inubushi

PROGRAMMER
Yushuke Kitakaze
Yoshihiko Narita
Tadashi Minamino
Takahiro Ohashi
Masahiko Yatsuzuka

DESIGNER
Eiichi Yoshioka
Tomohiro Ota
Akira Iizumi
Mayu Konishi
Yoshiko Oiwa
Kanako Yonezawa
Yutaka Sakaue
Masafumi Yoshida
Masahiko Oda

CHIEF MUSIC PRODUCER
Hideaki Shikama

MUSIC PRODUCER
Naoki Maeda

SOUND ENGINEER
Akira Goshima
Miho Toyoda

SYSTEM DESIGNER
Masahiko Kami

HARDWARE DIRECTOR
Toyofumi Kitano

HARDWARE DESIGNER
Hajime Kawashima
Yukito Ota

MECHANIC DIRECTOR
Toyozo Maki

MECHANICAL DESIGNEER
Yoshiyuki Ishikawa

ART PRODUCER
Takashi Nishimura

ART DIRECTOR
Kenji Fujinaka

PRODUCER
Yoshihiko Ota

GRAND PRODUCER
Fumiaki Tanaka


- BEMANI MANAGEMENT -

KONAMI MUSIC ENTERTAINMENT
Akihiko Nagata
Takaharu Ikeda
Kazunari Okido
Sumiko Shindo

SPECIAL THANKS
Hiroyuki Kodama
Issey Nisawa
Atsushi Sekimoto
Satoko Kimura
Ayano Murofushi
Maria Hazama
Shigeki Yutani

intercord japan

TOSHIBA EMI

UNITED SPORTS CLUB
Yasuhiro Shitan

MEGA GRAPHICS INC.
Shuichiro Murata


KCET


KONAMI
© 1998,2001 KONAMI & KCE Tokyo ALL RIGHTS RESERVED.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Konami / KCE Tokyo