Dance Dance Revolution 5th MIX
ダンス ダンス レボリューション フィフスミックス

2001.09.20 Konami


PlayStation STAFF

DIRECTOR
Yasumi Takase

PROGRAMMER
Akinori Tamura
Nishibori Taquashi
K.Nagaoka
Naohiro Yamamoto

DESIGNER
Yoshiko Wada
Yumi Yoshida
Tadashi Yamauchi

SOUND DIRECTOR AND COMPOSER
U1-ASAMi

MUSIC COMPOSER
Sota Fujimori
Hana Hashikawa

SOUND DESIGNER
Masafumi Sekiguchi

SOUND PROGRAMMER
Tomokazu Koizumi

SOUND PRODUCT MANAGEMENT
Tak Fujii
Nobuhiko Matsufuji

ENGINEER
Mitsuyasu Kaneko

ASSISTANT ENGINEER
Chutaro Sasamoto (Azabu West Studio)

PRODUCTION MANAGEMENT
Kaz Yoshida (Kitchen)

PRODUCT DESIGNER
Yui Ozawa

PROMOTION
Yoshiko Yagi
Yuriko Oinuma
Osamu Shigeta
Taro Miyake

DEVELOPMENT SUPPORT
Hideki Hayakawa
Murazo
Tsuguro
Takashi Maruyama
Usagi Tanaka
Atsushi Tsujimoto
Tomoaki Koguchi
Shoji Dewa
Akihiro Takatoku
Eri Takada
Yukae Kondo
Yoshitaka Kanazawa
Shingo Mogi
Yasuhiro Maekawa
Atsuko Auzuki

PRODUCER
Hirotaka Ishikawa
Toshitaka Izumida

GRAND PRODUCER
Michihiro Ishizuka


ARCADE ORIGINAL STAFF

DIRECTOR
Takashi Inubushi

DESIGNER
Tomohiro Ota
Mayu Konishi
Yoshiko Oiwa
Kanako Yonezawa

PROGRAMMER
Yoshihiko Narita
Takahiro Ohashi
Masahiko Yatsuzuka
Hisashi Mori

CHIEF SOUND PRODUCER
Hideaki Shikama

SOUND PRODUCER
Naoki Maeda

SOUND ENGINEER
Akira Goshima
Miho Toyoda

PRODUCT DESIGN PRODUCER
Takashi Nishimura

PRODUCT DESIGN DIRECTOR
Hiroyuki Sugimoto

PRODUCT DESIGNER
Masahiro Nishiyama

TECHNICAL WRITER
Ken Uchino

HARDWARE DIRECTOR
Toyofumi Kitano

HARDWARE DESIGNER
Kazuyoshi Omoto

SYSTEM DESIGNER
Masahiko Kami

MECHANICAL DIRECTOR
Yoshifumi Kawamura

MECHANICAL DESIGNEER
Masanobu Kato

DEVELOPMENT SUPPORT
Mitsuru Kodama
Masafumi Yoshida
Masahiko Oda
Takeshi Tomioka
Sakaguchi Koji

Tadao Kageyama
Takafuki Ishikawa
Tomoyuki Uchida
TaQ
Keiichi Ueno
good-cool

Yoshinori Matsushita
Noriyo Chiba

Tadanobu Otaki
Mahoko Aoki

PRODUCER
Ota Yoshihiko

GRAND PRODUCER
Tanaka Fumiaki


BEMANI MANAGEMENT

KONAMI MUSIC ENTERTAINMENT
Akihiko Nagata
Takaharu Ikeda
Kazunari Okido
Sumiko Shindo

SPECIAL THANKS
Yasuhiro Shitan

Hiroyuki Kodama
Issey Nisawa
Atsushi Sekimoto
Ayano Murofushi
Rumi Nakayama
Maria Hazama
Shigeki Yutani

intercord japan

TOSHIBA EMI

MEGA GRAPHICS INC.
Shuichiro Murata


Dancing All Alone
Words & Music by Michael Rex, Robin Rex and Tobias Karlsson
© EMI-Casadida Music Publishing A/G EMI Music Publishing Scandinavia AB and Euro Songs AB


KONAMI
©1998,2001 KONAMI & KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT TOKYO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Konami / Konami Computer Entertainment Tokyo