Echo Night
エコーナイト

1998.08.13 From Software


Executive Producer
Naotoshi Zin


Producer
Toshifumi Nabeshima


Director
Akinori Kaneko


Chief Designer
Sakumi Watanabe


Scenario Writer
Toshifumi Nabeshima


Main Programmer
Akinori Kaneko


Programmer
Kiwamu Takahashi
Ryuji Okamura


Texture Co-ordinator
Masahiro Kajita


3D Modeler
Miho Ohno

Syunsuke Kato


Designer
Masahiro Kajita
Kaichi Satoh
Keiichiro Ogawa


CG Creator
Yasuyoshi Karasawa
Yasuhiro Kamimura

Miho Ohno


Sound Programmer
Keiichiro Segawa


Music Composer
Tsukasa Saitoh
Cota Hoshino


STAFF
Toshio Shimada
Toshiya Kimura

Hiroyuki Gotoh

Minako Gotoh
Noriko Ozaki
Yuko Yonekawa
Tatsuya Kawate

Jyunko Yamaguchi
Ai Kaneko

Miki Nabeshima
Mitsuo Tosaka
Toshiyuki Suzuki


Special Thanks to
Sony Music Communications Inc.
ARTSVISION Inc.
T.Z Corporation

And
All of "EchoNight" Players...


© 1998 From Software,inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 From Software