Eikou no Fairway: Virtual Golf Simulation
栄光のフェアウエイ VIRTUAL GOLF SIMULATION

1996.06.21 Konami


PROJECT
V.G.Simulation
ALL STAFF

Director
Sy

Programmer
KIKUCHI YUJI
U-ki MiZuochi

Designer
SHIRASU
Takashi sagawa
MARIKO

Sound Programmer
Kiyohiko Yamane

Sound Creator (Music)
Shoichiro Hirata

Sound Creator (SE)
Keizo Nakamura

Product Design
SUMICHAN
LIFE HONDA

Producer
KAZUMI KITAUE

Supervisor
HALKY


VIRTUAL GOLF SIMULATION
栄光のフェアウエイ


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Konami