Fighting Illusion: K-1 Revenge
ファイティング イリュージョン K-1リベンジ

1997.09.11 Xing Entertainment


executive producer
YOSHIO KIMURA

game design
TAKENORI TANAKA

arrange
AKIHIRO UMEKI
HIROSHI KUNIHARA
NAOYA IIDA
SHU HIRATOH

main program
T. MUTSUGA

program
MASAAKI KOUNO
TAKAHIRO ISHIO

character graphics
HIROYUKI AOKI
SHINYA SATO

motion design
TAKENORI TANAKA

stage making
S.S KONAKAWA
SHINYA SATO

menu graphics
KIWA HIRAYAMA
HIROYUKI AOKI
YOSHIE SASHIDA

sound organize
TAICHIRO KAMIJO

sound producer
YUSUKE TAKAHAMA


BGM
music composer
YUSUKE TAKAHAMA
SATOSHI NAGANO
SHINOBU KATO
sound effect
NOBUO HORIE
KENJI KANEMITSU
production management
MASAKATSU KUROSAWA (MARKS)
IPPEITA USUI (MARKS)
MASARU SUKEGAWA (Fiber Cast Japan)
sound by
TARGET LABORATORY


OPENING SONG
title
ZERO
vocal
KOHEI OKAMOTO
song written by
KOHEI OKAMOTO
composed by
JUNICHI YAJIMA
arranged by
HOUND DOG
produced by
KINJI YOSHINO


technical advice
TOMO MAKINO

announced by
TSUSOMU SEKINE
BOMBER MORIO

booklet
AKIHIRO UMEKI
SHOJI AOYAGI

debugging stuff
KIYOTAKA KONDO
TAKAO TOMIYAMA
YOSHINORI ISHII

visual shooting
COSMO SPACE
KYOJI SUZUKI
HIROAKI TAKAHASHI

special thanks
SHOW SHINKAI
K. ONARIHSAH


cooperated by
SEITO KAIKAN
HIDEFUMI MINATOYA
MITSUYOSHI AIZAWA
SHOJI KUNIMOTO
TAKESHI SATO

MARKS CORPORATION
MASAKATSU KUROSAWA
IPPEITA USUI

supervisor
KAZUYOSHI ISHII


product & copyright
XING ENTERTAINMENT


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Xing Entertainment / Daft