Hard Edge
ハードエッジ

1998.12.03 Sunsoft


PRODUCER.
Yoshiaki Iwata

SCENARIO & EVENT DIRECTOR.
Masayuki Takatuji

CHARACTER DESIGN.
Tsuyoshi Tanigawa
Yoshimi Ueno
Akira Muramoto

BACKGROUND DESIGN.
Kazutomo Mori
Takayo Okada

EVENT MOVIE.
Tomoaki Shimofusa
Kazuhito Terada

OPENING & ENDING MOVIE.
Yoshihiro Ozawa
Toshihiko Narita

MAIN PROGRAM.
Hirokatsu Fujii

EVENT PROGRAM.
Seiji Sasaki

CHARACTER PROGRAM.
Takashi Nakata
Takashi Niimi

ASSISTANT PROGRAMMER.
Motohiko Hayashi
Yoshitaka Kawaji

MUSIC COMPOSER.
Atsushi Takada

SOUND EFFECT.
Satoshi Asano

SOUND COORDINATOR.
Kazuo Nii

TECHNICAL SUPPORT.
Akito Takeuchi
Hiroyuki Suzuki
Hiroya Matugami
Takeshi Koshino
Kouki Azuma
Hisashi Kanie
Kouki Kita

SALES DEPARTMENT.
Judge Ko-hei
Seiji Kadowaki
Hideaki Takahashi
Tatsuo Mori
Kazuyuki Watanabe
Izumi Imazeki

PRINTING DESIGNER.
Kenichi Ohshika

EXECUTIVE PRODUCER.
Mitsuharu Kitajima

SPECIAL THANKS !
Hiroaki Higashiya
Tomoaki Shimada
Shigeki Shimizu

OFFICE WORK.
Mari Naruse
Horiko Ichikawa
Tomoko Ishii
Kana Kobayashi


"Thank you for playing !"
SUNSOFT ALL STAFF.


Produced by
SUNSOFT


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Sunsoft