International Soccer Excite Stage 2000
インターナショナルサッカーエキサイトステージ2000

2000.08.24 Epoch


INTERNATIONAL SOCCER
EXCITE STAGE 2000

STAFF

-PLANNER-
Akira Namiki

-DIRECTOR-
Akira Namiki
Hiroyuki Otsuki

-PROGRAMMER-
Hiroyuki Otsuki
Tsuyoshi Yagi
Yoshitomo Fujiwara
Toshikazu Niihori
Toshio Inomata

-3D-MODEL DESIGNER-
Joe Takahashi

-GRAPHIC DESIGNER-
Kojiro Kawase

-MOTION ANIMATOR-
Toshihiro Hirosawa
Takeshi Takenaka

-MUSIC COMPOSER-
Minako Adachi
Kohei Matsuoka
Sakiro Kumanome

-SOUND EFFECT DESIGNER-
Takuya Yokota

-SPECIAL THANKS-
Junichi Suzuki
Takahisa Hirano
Akira Nakagomi
Shoichi Sakemoto
Ritsuko Sakurai

Koichi Sakagami
Nobuko Satou
Takahiro Hara
Mitsunori Takemoto
Kazuo Adachi

-PRODUCER-
Shinji Oda
Takehiro Horikoshi

-SALES MANAGER-
Shinji Oda

-EXECUTIVE PRODUCER-
Michihiro Maeda
Hideaki Jatani


PUBLISHED BY EPOCH CO.,LTD.
DEVELOPED BY EPOCH CO.,LTD.
ART INC.
PURESOUND CO.,LTD.


THANKS FOR ALL EXCITE STAGE FREAKS!


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Epoch