J.League Soccer Prime Goal EX
Jリーグサッカー プライムゴールEX

1995.09.29 Namco


PLANNING
Yutaka Isokawa

--------

PROGRAM
Yukihiko Yagi
Junichi Sakai
Tomohiro Kaneko

--------

VISUAL DESIGN
Kazuyuki Nakamura
Tadahiko Kawaguchi
Yasuyuki Osada

Hideyuki Mitani
Masaki Imai
Jun Miyanaga
Mayumi Ohta
Chikako Takagi
Yukio Hada
Kenichi Nakai
Satoshi Yoneyama

--------

SOUNDEFFECTS MAN
Yoshinori Kawamoto

MUSIC COMPOSE
Hiroshi Okubo

--------

VOICE
Nigel Chisholm

--------

PACKAGE DESIGN
Minako Matsuda

--------

SPECIAL THANKS TO
Shinji Noguchi
Atsuhiro Hayakawa
Naomiki Yanagisawa
Hidetaka Sasaki
Eiichi Saita
Yasushi Ono
Noboru Yumisaka
Shigenori Kanai
Kunio Yamaguchi
Masatoshi Kobayashi
Kentaro Kawashima
Naoko Asano
All CS D.D. staff

and

You


Produced
by
NAMCO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1995 Namco