Lunatic Dawn Odyssey
ルナティックドーン オデッセイ

1999.12.02 Artdink


Producer

Masahisa Okamoto


Director

Eiichi Tanaka


Programmer

Noboru Matsudaira

Satoshi Iwai
Shinji Takegami


Graphic Designer

Goichi Miyamoto

Hideki Kanno
Shouji Nakajima
Katsutoshi Yasui


Sound Designer

Masami Ozawa

Daisuke Nakakaze
Ryuji Nishida


CG Movie

Taeko Yoshida

Yasufumi Suzuki


Assistant Producer

Hiroki Saitoh


Sales Promotion

Takaaki Yamanouchi
Atsushi Narui
Nobuhiko Nakamura


Special Thanks

Satoko Kamikatahira
Koji Watanabe


Executive Producer

Katsushige Kasai


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Artdink