Mach GoGoGo
マッハGoGoGo

1996.09.27 Tomy


STAFF

PROGRAMMER
YASUYUKI HAMADA
KATSUNORI NAGAI
ATSUSHI IWASE
HIROSHI UCHIDA
KAZUSHIGE ISIHARA
YASUHIRO SHIMANO
NOBUHIRO MORI

GRAPHIC DESIGNER
YASUHIRO DOI
TOKIHIKO NAKAYAMA
CHU
HIROYUKI MOTOKI
FUMIYO♥MORITA
DAI5 TAKEZAWA

SOUND DESIGNER
YOKO SUZUKI
MAKI KIRIOKA
KIYOMI TANAKA
SHIGENORI MASUKO

SOUND PROGRAMMER
YOSHIO AKIMOTO

SPECIAL THANKS
SHINICHIRO HARADA
TAKAHIKO KODAIRA
CHIKAKO SAKAI
AMIGO OHTSUKA
HARUKO OYAMA
YASUSHI MIZUTANI
CHIGUSA NAKADA
KAZUSA NAKADA
HIDEAKI GOTOH
TALOS♥
MASAHIRO ITOH

IKUYO SATOH
DIE HARDEST AI
KAZUHIRO TANABE
TOSHIKI TSUTSUI
AND
TATSUNOKO PRODUCTION

GAME DESIGNER
YOSHIAKI TAKAOKA

VOICE PERFORMER
ROBERT NELSON

OP CG DESIGNER
KENICHI SUGIMOTO

PRODUCER
YOSHIAKI SAWADA

EXECUTIVE PRODUCER
KANTARO TOMIYAMA

MACH GOGOGO
TOMY PRESENTS

THE END

POWERED BY GRC


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Tomy / Tatsunoko Pro