Metal Slug X
メタルスラッグX

2001.01.25 SNK


PRODUCER
YASUHIKO HAMADA

DEVELOPMENT MANAGER
YOSEI OGINO
TAKESHI KAWAKITA

DIRECTOR
KIYOSHI ASAI

RECORDING DIRECTOR
AKIRA KONISHI

DESIGNER
100GHz
IMT
Ishimoto
NAKAJIMA
KENTARO
MIO
MAENE
KOKORO

PROGRAMMER
KZI-2000
YOU-CHAN
GEN
Kenji Yoshitugu
TSUYOSHI NO
SUGAO

SOUND
S.HOSOI

PLANNER
J.K

SPECIAL THANKS
KINTE
MEEHER
ANDY
HIYA!
YASUSHI KABASHIMA


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2001 SNK