Monsterseed
モンスターシード

1998.11.05 Sunsoft


MONSTERSEED


Developed by
NK System co.,ltd.
1998


EXECUTIVE PRODUCER
Naoaki Kayumi
T.Shimada (Mage)

GAME PLANNING,
MAIN PROGRAMMING,
& SCENARIO WORK
Hidekazu Funakoshi

BATTLE MODE & MONSTER
PROGRAMMING
Atsushi Horikawa

CO-PROGRAMMING
Ikuya Mochida
Kenji Nishida

MONSTER DESIGN
Michiaki Takahashi
Junji Koumoto
Toru Mizomoto

MONSTER MODELING & ANIMATION
Michiaki Takahashi
Junji Koumoto
Toru Mizomoto
Rieko Doi
Takehiko Kishi
Yumiko Ueno
Hidetoshi Katagiri
Tadashi Kojima
Hideki Kudomi
Takuro Nagai

SYSTEM GRAPHIC
Michiaki Takahashi

2D EFFECT WORK
Michiaki Takahashi
Rieko Doi
Toru Mizomoto

MAP MODELING & CONSTRUCTION
Takehiko Kishi
Akiko Inoue
Nozomi Taniguchi
Yuki Shiroma

3DCG MOVIE WORK
Takehiko Kishi
Akiko Inoue
Nozomi Taniguchi

SOUND EFFECT & MUSIC COMPOSE
Ken Kojima (DTC)

MAP REMEDY (HE SAVED OUR LIFE!)
Carol-K

PRINTING DESIGN
Tatsuo Mori

PACKAGE & TITLE ILLUSTRATION
Makoto Sajima

SALES DEPARTMENT
JUDGE KOHEI
SM Kadowaki
Hirokazu Yokochin
Hideaki Yakahashi
Kazuyuki Watanabe
Izumi Imazeki
Tomoko Ishii
Kana Kobayashi

SPECIAL THANKS
Hiroaki Higashiya (Hiro-kun)
Shigeki Shimizu
GORISAN
Shinsuke Ohata
Hiromitu Kayumi
Hiroshi Shibata
Jin Tutui
Kentaro Eto
KIG
Mari
Masahiro Nishikawa
MIKU
Morimichi Tomo
Shinichi Kosuga
Shinsuke Kayumi
Shoji Ando
Yoshikazu Takaya
Youichi Aizawa


DIRECTOR
Hidekazu Funakoshi


Copyright,1998

SUNSOFT
&
NK system co.,ltd.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Sunsoft / NK System