Night Striker
ナイトストライカー

1995.07.28 Ving


CREATE STAFF

((( PRODUCER )))
TOHRU SUGAWARA

((( DIRECTOR )))
KENSHI KAITO

((( SOFTWARE )))
TOHRU SUGAWARA
HIDEKI HASHIMOTO
TOSHIAKI TSUKANO
TMR-WIN IROMUST
TAKASHI KITABAYASHI

((( CHARACTER )))
KOHZOH IGARASHI
MINORI ISHINO
TAKAKO KOJIMA
KENSHI KAITO

((( HARDWARE )))
TOSHIYUKI SANADA

((( ELECTRIC )))
TOMIO TAKEDA

((( MECHANIC )))
TOHRU YAMAMOTO
TOHRU HIRATA
TOMIO SUZUKI
NOBUYUKI IWASAKI

((( DESIGN )))
SHINOBU SEKIGUCHI
AKIO NOMURA

((( SOUND )))
MUSIC COMPOSED
MAR.
S.E EDITOR
NUI & YASU

BY TEAM ZUNTATA

((( EXECUTIVE PRODUCER )))
KEISUKE HASEGAWA

...

SPECIAL THANKS TO
MANY OTHER PEOPLE


PLAYSTATION STAFF

((( PRODUCER )))
RYOZO SUGAWARA

((( DIRECTOR )))
TAKASHI NOTO

((( MARKETING )))
SATOSHI SHINODA

((( PROGRAMER )))
ATSUSHI TAGUCHI
TAKUMI AMANO

((( GRAPHIC )))
NAOHIRO WASHIO
HIROAKI MATSUKAWA

((( DATA MANAGEMENT )))
KOHSHI NAGATO

((( PROMOTION )))
RYUSEI BABA

((( DEBUGGER )))
MASAHIRO EMOTO
HIDEKI OHKAWARA
AKIO OHNUMA
GORO KASHIMA

((( SPECIAL THANKS )))
TAITO CORPORATION
YUU HOUSE CO.,LTD.
VING R&D CO.,LTD.
FILL IN CAFE CO.,LTD.

TEAM ZUNTATA
KENSHI KAITO

MASAYA KONYA
TORU HOSAKA
TAKA
KANTA WATANABE
MASAYUKI KOKUBU
TETSUYA TANABE
YOSUKE NAKANO
TOSHIYUKI KIKUCHI
YOSHIMASA HAGIWARA

AND YOU !!


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1995 Ving / Taito