Noon
ヌーン

1998.01.29 Micro Cabin


Project NOON


Programmer
Kouji Oono
Kiyoshi Yamada

Program Support
Go Tanaka

Designer
Daisuke Iwahori
Norihiro Nagai
Jyunichi Horio

Music Composer
Yasufumi Fukuda

Scenario Support
Tetsuya Seta
Miyuki Yamada

Supervisor
Naoto Oyachi
Hideji Tanaka
Hitoshi Deguchi

Special Thanks
Shinji Ishikawa
Yukari Kobayashi
Etsuko Higuchi
Mitsuyoshi Higashiyama
Isao Takeda
Youichiro Kawaguchi

Debug
Yusuke Nakagawa
Naoya Maeda
Yoshinori Honmyou
Naoto Matsukawa
Shinji Oguchi
Atsuya Kato
Atsushi Banno
Kazuki Fujita


Voice Actor
Rimuria/Rigamine
Airi Yoshida
Gakimaru
Jyunko Noda
Color=Colore
Chiaki Maeda
Jerayre
Ayumi Furuyama
RongoRongo
Daisuke Gouri


1993 Original Version Staff

Stdio Gaini
"Standard Input Output Gaini"

Kouji Oono
Shigeru Iwakiri
Tomohiro Otsuji
Hitoshi Kaneko


PlayStation Version
SPS

Programmer
Yukio Yoshida


All Produced By
MICRO CABIN


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Micro Cabin / Kouji Oono