Oh No!
オーノー!

2000.11.16 Asmik Ace Entertainment


STAFF


EXECTIVE PRODUCER
Hiroaki Kai (AAE)
Toshiaki Harada (TBS)

PRODUCER
Masashi Suzuki (AAE)
Hideyuki Tani (TBS)

DIRECTOR
Satoshi Iwasaki

CHARACTER DESIGN
Masa Takahashi

SYSTEM DESIGN
Manabu Yamada

PLANNER
Satoshi Iwasaki

MAIN PROGRAM
Manabu Yamada

PROGRAM
Yoshiyuki Asano
Takehiro Urabe

GRAPHIC DIRECTOR
Masa Takahashi

MAP IMAGE
Miyuki Arai
Hajime Okano

MAP GRAPHIC
Miyuki Arai
Hajime Okano
Naoto Sekiguchi

MOTION IMAGE
Meri Matsumoto

CHARACTER GRAPHIC
Mitsuru Fukuoka
Meri Matsumoto


SOUND PRODUCE
A,S,T Works Japan
Yoshiyuki Ishii

SOUND DIRECTOR
Yasuhiro Fukuda
Tetsuya Tajiri

RECORD
Kimio Mizutani
MEDIA COMPANY LIMITED

MIX
Kimio Mizutani & Yasuhiro Fukuda
Kengo Yoshioka & Yoshiyuki Ishii

SOUND COMPOSER
Yasuhiro Fukuda
Yoshiyuki Ishii

SOUND WRITER
ICHi
Yumiko Ishizima
Yoshiyuki Ishii
Kazuki Hosoda

VOCAL
ICHi
Yumiko Ishizima
Dragon Nakao
Atsushi Noguchi
Yumiko Mori

MIDI MUSIC COMPOSER
Tsutomu Fuzawa
Yoshiyuki Ishii

NARRATION
Sirou Suzuki


ANIMATION DIRECTOR
Yasunao Aoki

ART DIRECTOR
Masanao Kannan

ANIMATION PRODUCE
Kazunori Noguchi (Studio DEEN)

CASTING
Tetsu Hirata (DAX INTERNATIONAL)

ANIMATION SOUND DIRECTOR
Kazuya Tanaka (AQUATONE)

SCENARIO SCRIPT
Nao Tokimura

ANIMATION PRODUCTION STUDIO
Studio DEEN


PROMOTION STAFF
Yoshinobu Sato
Shunsuke Wada
Maki Kazuno
Taiji Kawai

PRODUCT STAFF
Mikio Ono
Junko Hosoya
Maki Kazuno

TEST PLAYER
Masato Hiraguri
Akiko Yogi
Yugo Shinogi
Shigeki Yoshino
Jun Fukai
Eiji Amihama
Shinya Doinaga
Kanako Umezawa

SPECIAL THANKS
Mako Utsugi
Hiroshi Okamoto
Asuka Fujii
Akiko Koyama
Matsumura
Naoki Hirano


DIRECTED by
TYCOON
Game Works Corp.


PRODUCED by
Asmik Ace Entertainment Inc.

TBS


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Asmik Ace Entertainment / TBS / Tycoon