Philosoma
フィロソマ

1995.07.28 Sony Computer Entertainment


FEATURING

D-3 ... KATHUMI SUZUKI
Michau ... ATUKO TANAKA
Lang ... KENYU HORIUCHI
Kinabalu ... AKIO OTUKA
Karen ... AKEMI OKAMURA
Cox ... YUICHI NAGASHIMA
Computer ALICE ... MAMI HORIKOSHI
Michael ... MITUAKI HOSINO

Special Guest
RIKA TAKAHASHI


Produced by
TETSUJI YAMAMOTO

Art Directed by
TAKAHIRO MATSUSHIMA

Computer Graphics Directed by
SHUJI HIRAMATSU

Directed by
KENJI SAWAGUCHI

Assistant Director
KOJI TADA

Manager
AKIRA KAWAKAMI
Game Design
SHINYA MIYAKAWA
YOSHIAKI HONDA

Program
JUNYA SHIMODA
YUICHIRO TACHIBANA
YUKIO WATANABE

TETSURO HORI


Assistant Program
SYOUJI FUJII
AKIRA KONDO


Digital Graphics Artists
TSUYOSHI MURAKAMI
YUKIO UMEMATSU
TATSUYA IIJIMA
TAIHEI YAMANAKA
YOSHIFUSA ITAGAKI
HIDEKAZU SAITOH
AMI NITTA
KAZUMICHI OHTSUBO
SADAKO NAKAMURA
NAHO KODAMA

STREGA & GALLANT Design
MICHIAKI SATOH

Cityscape & Machine Design
YASUHIRO MORIKI
FUTOSHI NAGATA

Title Design
WATARU KUKIYAMA
MASAE KANAI

Creature Design
TAKAHIRO MATSUSHIMA


Computer Graphics Artists
TERU
ALIAS MAN

YUMIKO TAKAHASHI
KAORI SATOH
TOMI KANBE
SANAE EBIHARA

SHUJI HIRAMATSU
KENJI SAWAGUCHI


BLUR-MAN
JUNICHI KOBAYASHI

SNIC-MAN
NOBUHIDE ISHIBASHI

Story by
TAKAHIRO MATSUSHIMA

Screen Writers
RYOUTARO NOHARA
TAKESHI YOSHIKAWA

Supervisor
YASUO HAYASHI

Music Producer
TEKAFUMI FUJISAWA

Music
KOW OTANI
Staff Roll Music
TARO KAWASHIMA

Mixer
KAYOKO ABE
Production Coordinator
KAYO ISHIKAWA

Sound Director
KANJI FUKUNAGA

Sound & Effect
KAZUO KUWABARA
KOUICHI YAMAZAKI
NAOTO NAKAI

Promotion Staff
MASATSUKA SAEKI
KAZUAKI KOMIYA

Co-Producer
AKIRA SATOH
TOSHIYUKI MIYATA
YUKIO NAGASAKI

Executive Producer
SHIGEO MARUYAMA
TERUHISA TOKUNAKA


© 1995 Sony Computer Entertainment Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1995 Sony Computer Entertainment