Rally de Africa
ラリー・デ・アフリカ

1998.09.23 Prism Arts


STAFF
YUKIO SHIODE
HIROSHI TAKAHARA
KOJI UEHARA
FUMIKI ARICHI
MIKIO SUNATSUKI
HIDEOMI MATSUKAWA
YOSO HARADA
HIROYUKI FUJIMOTO

PRISM ARTS


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Prism Arts