Ridge Racer
リッジレーサー

1994.12.03 Namco


RIDGE RACER PLAYSTATION VERSION
TRANSPLANTATION STAFF


PROGRAM
YOICHI HAYASHI
KEIICHI NAITO
HIROSHI YOSHIDA


VISUAL DESIGN
YOUZO SAKAGAMI
MITSUHIRO ISOZAKI
SATOSHI INOUE
JUNKO TOBITA
MEGUMI SHIKANAI


SOUND
ETSUO ISHII
YURI MISUMI
KEIICHI OKABE
SHINJI HOSOE
AYAKO SASO
NOBUYOSHI SANO


SUPERVISOR
KAZUMI MIZUNO

PRODUCTION MANAGER
HIROKI AOYAGI
SATORU KURIYAMA

SPECIAL THANKS
KAZUHIRO MORI
TAKAHIRO KAKIZAWA
TAKASHI YANO
YOSHIOMI KURE
MINORI KUBOTA
KAZUTAKA KIDO
KANAME IUCHI
MASAAKI TSUCHIDA
FUMIHIRO TANAKA
AKIRA NAKAYAMA


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1994 Namco