Ring of Sias
リング オブ サイアス

1996.04.12 Athena


CONSEPT & SCRIPT
ICHIRO TEZUKA


SOUND
TSUNEYOSHI SAITO (KRYZLER & KOMPANY)


THEME SONG
KRYZLER & KOMPANY


CHARACTER DESIGN & CG
MASAKI TAKAHASHI


- THEME SONG CREW -

COMPOSE-KEYBOARD
TSUNEYOSHI SAITO
VIOLIN
TARO HAKASE
BASS
YOSHINOBU TAKESHITA
MANIPULATING
TERUO KONISHI
MAKOTO YAMAKI


- MUSICIANS & SOUND STAFF -

VIOLIN
TARO HAKASE
VOCAL
NAMI SAGARA
YUTAKA KAWASHIMA
PIANO
TSUNEYOSHI SAITO
SOUND EFFECT
MITSUHIRO TABATA
RECORDING ENGINEER
TATSUHITO NARUSE
ASSISTANT R.E.
HARUYUKI YAMANAKA
INSTRUMENTAL
NAOMI SUGAWARA
ARTIST MANAGER
MOTOHIKO HOSONO
EXECUTIVE MANAGER
TAKEAKI KIDO


- GAME STAFF -

GAME DIRECTOR
OTA HACHIOJI
SOUND CONTROL
KAZUO OIKAWA
GRAPHICS
YOSHIHIRO MARUYAMA
PHOTOGRAPH
RYOJI TAKASE
BACK GROUND CG
KAZUNORI MARUYAMA
PROGRAM
P E P

PUBLIC RELATIONS
HIROO MOMOSE

DIRECTION
PARSLEY PROMOTION

ASSISTANT PRODUCER
KAYOKO HIRAI

PRODUCER
EIJI TAKEISHI

EXECUTIVE PRODUCER
SAKAE NAKAMURA


- SPECIAL THANKS to -
MASAHIRO KOYAMA
bAsHee
TATSUYA NOZAKI
YOSHIHIKO TOMITA
SAL KURE

EIN ASSOCIATES INC.

GRIOT
ONKIO HAUS
STUDIO IMPULSE
PARSLEY PROMOTION INC.
SABURO YAMAUCHI
B.C.L.INC.

STUDIO BENT STUFF
AQUABIT PIXEL WORKS

EPIC/SONY RECORDS


PRESENTED BY
Athena


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Athena