R-Types
アール・タイプス

1998.02.05 Irem Software Engineering


( RACDYM STAFF )

PLANNER
Yumiko Hattori

CG MOVIE
Masaaki Turuta

PROGRAMMER
Hideki Yayama
Takeshi Murata
MAKO96
18 LIFE
MITANI
KEN9999

DIGITAL EFFECT PRODUCER
Isao Kasai

MOVIE SOUND COMPOSER
Tomohiko Sato

DIRECTOR
Hideki Yayama
Takeshi Murata

SPECIAL THANKS
Kouichi Kizato


( IREM SOFTWARE ENGINEERING STAFF )

PRODUCER
Hiroshi Nakaguchi

PLANNER
Hisoka Kujoh
Hiroshi Yoshita
Seiji Yamada

PROGRAMMER
Masakatsu Tomii

MODELER
Kouta Makino

PHOTO DESIGNER
Kouichi Kita

PHOTO ASSISTANT
Kouji Ozaka
Kazuhiro Ushiro

NARRATOR
Clyde W. Williams Jr.

ADVISER
Takayasu Itou

MUSIC COMPOSER
USP

TEST PLAYER
Takane Araki
Kazuhiko Kawato
Youhei Konishi
Hiroshi Kuze
Kunihiro Horio
Kazuyuki Masubuchi
Yoshiki Nosaka
Yuji Ozawa
Makoto Yoshimoto
Kazuhiro Masuda
Naoyuki Tachi
Shigeichi Hondou


SPECIAL THANKS
Yoshihito Tagami


Presented by
irem   Racdym


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Irem Software Engineering