Shin Megami Tensei
真・女神転生

2001.05.31 Atlus


ART DIRECTOR
KAZUMA KANEKO

SOUND DESIGNER
KENICHI TSUCHIYA
MASAKI KUROKAWA

PLANNER
YUTAKA FUJIMOTO
KEISUKE TANAKA
MASAHIKO YAMAGIWA
AKI YAMADA

PROGRAMMER
SHINJI AOYAMA
KENSAKU FUJITA
SHINICHI OGASAWARA
HIRONORI TSURUYA
MASATOSHI MINAMI
HIROYUKI FUJIWARA
MANABU URANISHI

DESIGNER
HOSHTO YUKIZAWA
TSUYOSHI YAMADA
HIROMASA SEKI
KENJI MATSUI
DAI OZAWA
YUKI KASHIBA
TAKAMITSU MANABE

DEBUG TEAM
YUSUKE NOMA
YUMA HAITANI
SEIJI HIRANO
HARUHIKO KUMAKI
KEIICHIRO OTA

TAKEO NARA
TORU FUJITA
TAKAMASA NAKANISHI
MASAHIRO NARITA
KAZUYA SHIMOMOTO

SPECIAL THANKS
KENICHI MISHIMA
SATOSHI SHIO
SHIGENORI SOEJIMA
NORIYUKI TOMIYAMA
HIROYUKI TANAKA
AKIYASU YAMAMOTO

PRODUCER
COZY OKADA


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2001 Atlus