Silent Bomber
サイレントボマー

1999.10.28 Bandai


Voice Actor

Jutah Fate
Toshiyuki Morikawa

Annri Ohara
Kyoko Hikami

Benoit Manderubrot
Kaneto Shiozawa

Tim Palmer
Ryoka Yuzuki

John Loss
Daiki Nakamura

Colonel Becter
Osamu Kobayashi

The Captain
Rokuro Naya

Mercury
Shigeru Chiba

Naoki Takamatsu
Kazuyuki Ishikawa
Banzui Hirota

Voice Recording
Hiroyuki Keitora
(ASTRO VISION)


Character Image Illustration
Hitoshi Yoneda


BANDAI co.,ltd.

Executive Producer
Shin Unozawa

Producer
Fuyuki Nishizawa

Publicity
Hirotaka Watanabe
Katunori Kubo
Jun Kazumi

Sales Promote
Toshiyuki Hasegawa
Koji Hoshikawa

General Manager
Shoji Takahashi
(BEC)

Package Design
Chiaki Utsunomiya
Shinichi Fujii
(Lay-up)


CGI Production
WILCO GROUP

CGI Executive Producer
Hideaki Noguchi

Wilco Japan Inc.

CGI Line Producer
Hideki Nakano

CGI Animater
Osamu Tamai
Takeo Niikura
Kaori Nagasaki
Chizuka Goto

Jun Watanabe
Kaori Sato

CGI Office Manager
Chitose Saito

CGI Technical Director
Akira Sugiyama

CGI Creative Director
Yukio Shibamoto


Motion Syndicate Canada Inc

CGI Line Producer
Toshi Mizoguchi

CGI Character Animater
Alex Lee

CGI Animater
Danny Ng

CGI Texture Artist
Maria Gordon
Jay Stanners

CGI Creative Director
Nick Gray


Game Development
CYBERCONNECT.co.

Main Planner
Hiroto Niizato

Main Designer
Takayuki Isobe

Graphic Designer
Takayuki Isobe
Yasuhiro Noguchi
Hiroshi Matsuyama
Mitsutaka Sakamoto

Shinjiro Sugitani
Toshiaki Matsumoto
Kazuyuki Funaki

Motion Designer
Yasuhiro Noguchi

Programmer
Shinji Soyano
Kousuke Usami
Masao Kashino
Norikatsu Fukuda
Naoki Hashimoto
Masao Watanabe

Manager
Hiroshi Matsuyama

Sound Composer
Chikayo Fukuda
Seizo Nakata

Special Thanks
Yasunobu Okubo
Masahiko Inotani
(Bandai)
Tatsuo Yamaguchi
Takayuki Itagaki
(BEC)
Tetsuhisa Yamada
(ASTRO VISION)


- SilentBomber -

1999 BANDAI co.,ltd.
ALL RIGHTS RESERVED


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Bandai