Smash Court 2
スマッシュコート2

1998.11.22 Kodansha


SMASH COURT 2
CREDITS


Project Leader
Mitsumasa Fujita

Producers
Masami Simotsuma
Katsu Futami

Programming
OTM
Shigeru Satoh
Hideki Kurosaki

Designers
Masahito Terazawa
Yoshiaki Mizukami
Motoharu Morishita
Yasuhiro Maruo
Katsuhiko Ohtani

Character Designer
Tomohiro Koshimizu

3D Movie Designer
Masahito Terazawa

Package Designer
Katsushi Obi

Music & Sound Effects
Nobuhiro Ohuchi
Kaori Idaya
Kenji "Lewis" Matsuo
Masashi Sugiyama
Ayako Yamaguchi

Attract Demo
Tomohiro Koshimizu
Yasunosuke Mori

Quality Control
Toshiya Hara
Atsushi Koyama

Special Thanks To
Hiroaki Ochiai
James Lisle
Tsukasa Tanaka
&
SMASH COURT 1 &
development team


Produced by NAMCO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Namco