Time Crisis: Project Titan
タイムクライシス プロジェクト タイタン

2001.04.26 Namco


TIME CRISIS PROJECT TITAN

EXECUTIVE PRODUCER
SHIGERU YOKOYAMA

PROJECT MANAGER
TAKEFUMI HYODO

PRODUCERS
MASANORI KATO
YASUHIRO NOGUCHI
BRIAN SCHORR

LEAD PROGRAMMER
NAOKI TAKISHITA

LEAD ARTIST (IN-GAME)
YOSHINORI WAGATSUMA

LEAD ARTIST (CINEMATICS)
CRYSTAL KANAI

PROGRAMMERS
NAOKI TAKISHITA
YOKUSU NISHITSUNOI
NAOTO KUMAGAI
HIDEFUMI AOKI
KENJI SAITO
MASATOSHI KOBAYASHI
TOMOAKI TOMA
HIRONORI SATA
HITOSHI UEDA
YOSHIAKI HIRAI

ENEMY AI
MASASHI KOYANAGI
KYLE MANNERBERG
PAUL GUIRAO
MASANORI KATO

BOSS AI
MASASHI KOYANAGI
NAOKI TAKISHITA

DATA COORDINATION
DOMINIC LOBBIA
ATSUHIRO HAYAKAWA

CHARACTER ANIMATION
HIDEYUKI MITANI
KEN TANIGUCHI
NAOHIKO MORIMOTO

CAMERA DESIGN
HIDEYUKI MITANI

LEVEL ART
YOSHINORI WAGATSUMA
NAOKO ASANO
TAIYO TAZAWA

CINEMATICS ART
CRYSTAL KANAI

SPECIAL EFFECTS ART
MANABU AKITA
SHOICHI SHIMIZU
MARUMI MORINUMA

TITLE SCREEN ART
RYO KOIZUMI
MARUMI MORINUMA
FRAMEWORKS ENTERTAINMENT, INC.

HUD, FACIAL ANIMATION
MARUMI MORINUMA
KEN TANIGUCHI

MUSIC & SOUND EFFECTS
TOMMY TALLARICO STUDIOS

SOUND COORDINATION
KOJI NAKAGAWA

QUALITY CONTROL
YUKITO OHAYASHI

SPECIAL THANKS
YOSHI HOMMA
JESSE TAYLOR
BERRY KANE
AKIO KOYAMA
TOSHIYA HARA
JUNKO OZAWA
YUKIHIKO YAGI
NAOMIKI YANAGISAWA
EIICHI SAITA
SHIRO WADA
HIROSHI WATANABE
YOICHI TAKE
MANABU OKANO
TAKAAKI OKUDA
SATOSHI NORIMATSU
HIROYUKI ONODA
HIDEYUKI ISHIDA
AKIO UEYAMA
K.F
M.O
KEVIN YANAGIHARA
NOBUHIRO KASAHARA
HIROAKI OCHIAI
HITOSHI FURUKI
YOSHIKUNI NIKI
TAKASHI EBIIKE


Designed And Developed By Flying Tiger Development Inc.

Executive Manager
Melvin L. Brandstetter

Producer and Designer
John C. Brandstetter

Chief of Programming
John Kuwaye

Additional Programming
James Brandstetter

Art Director
Tim Nign

Lead Artist
Mike Chung

Artist
Mike Tamura
Mike Gates
Dan Wong
Eugene Jarvis
Gina Brandstetter

Cinematics
Tim Nign

Backgrounds
Mike Chung
Mike Tamura
Dan Wong
Gina Brandstetter
Bob Dixon

Characters
Tim Nign
Mike Gates
Eugene Jarvis
Mike Tamura

Character Design
Mike Tamura
Dan Wong
Eugene Jarvis

Game Story And Script
John Brandstetter
Mike Chung
Gina Brandstetter
Nickos Constant

Assistant Producer
Carlos Rodriguez

Special Thanks
Nikos, Jeremy, Janet Z & Johnathan & Michelle Brandstetter


Produced by
NAMCO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2001 Namco