Crows: The Battle Action for Segasaturn
クローズ THE BATTLE ACTION FOR SEGASATURN

1997.12.18 Athena


Original Story & Illustrations
Hiroshi Takahashi

Produce
Momose Kouhou

Executive Produce
Sakae Nakamura
Teruo Ichimura

Direction
Taiseiyou★Nobu

Assistant Direction
MITSUNO

Main Programmer
Yasuhiro Kawabata

Programmer
Makoto Sugiyama
Hirokazu Yamaguchi

Chief Designer
Kouji Ogata

Graphics
Takumi Isikawa
Akiko Maruyama
Chieko Tanaka
Masamichi Katagiri
Tutomu Nakazawa
Hajime Kotobuki
Yukiko Murakami

Kedwin
Azzy
Yoshihiro Maruyama
Miho Matsuda

Voice Actor
Masayuki Nakata
Naohiro Yamamoto

Music Composer
Chiaki Iizuka
Reiko Uehara

Sound Effects
Akira Horie
DSP

Public Relations
Kouhou-Fighter SHUKO♥
☺KAORI

Sales
Yoshihiko Suzuki

Studio
KIC-Factory

Special Thanks
Shuichi Ohnishi (Akita Shoten)
Shigeru Higuchi (Akita Shoten)
Hirokazu Takahashi (Akita Shoten)
Yukiya Shiraishi

Miracle Yama
MOCHA
SASUKE
Yoya-DAI
Y.OBACHAN
YUKARI

...and you!!

Presented by
Athena


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 Athena / Takahashi Hiroshi / Akita Shoten