Cyber Doll
サイバードール

1996.08.09 I'Max


STAFF
Executive Producer
KAZUO IMANARI

Producer
NORIYUKI MUNEKIYO

Co-Producer
HIROYUKI KOTANI

Character Designer
YASUSHI NIRASAWA

Main Director
YASUYUKI KAWAGUCHI

Sub Director
MASAYA YASUMOTO

Assistant Director
YOSHIKI KURIYAMA

Main Programmer
ATSUSHI SUZUKI

Battle Programmer
MASAAKI NAGAKURA

KENYA OISHI

Event Programmer
KENYA OISHI

CG Designer
TAKAHIDE MURAKAMI

HIROMICHI SUEYOSHI

Field BG Designer
KOICHI SATO

TSUGUO SHINPO

KAZUYUKI KAIHO

MIHO OKUNO

Field OBJ Designer
MEGUMI YAMADA

Battle BG Designer
KOJI UMEBARA

TAKAHIDE MURAKAMI

HIROMICHI SUEYOSHI

Battle OBJ Designer
KOICHI SATO

TAKAHIDE MURAKAMI

Parts Graphic
HIROMICHI SUEYOSHI

Weapon Graphic
TSUGUO SHINPO

Field BGM Composer
YOSHIYUKI ISHII

DOTA ANDO

Battle BGM Composer
YOSHIYUKI ISHII

DOTA ANDO

Sound Effect
YOSHIYUKI ISHII

Movie Sound
YOSHIYUKI ISHII

Public Rerations
KAZUAKI KUBOTA

FUMIKO TAKEUCHI

Sales Promoter
HIROKI KOMURO

TETSUYA NAKANE

TSUYOSHI NAGANO

SINOBU NOJIMA

Special Thanks
to
SATOSHI IWASAKI
EIICHIRO ISHIGE
HIDEO SUDO
SHOICHI WATAI
YOSHIHISA YAMASHITA

Test Player
YOSHIKAZU OISHI
ZENICHIRO TAKEI
DAISUKE SATO
HITOSHI SAITO
MAMORU SASAKI

&

ALL I'MAX STAFF
ALL BE-TOP STAFF


Presented by
I'MAX / BE TOP


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 I'Max / Be Top