Popoitto Hebereke
ポポイッとへべれけ

1995.03.03 Sunsoft


STAFF

CHARACTER VOICES
MEGUMI HAYASHIBARA
MIKA KANAI
NORIO WAKAMOTO
SHIGERU CHIBA

GRAPHIC DESIGNER
TERUKO UI
TAKAYUKI MACHIDA
MASAFUMI KON
NAOMI KOBAYASHI

PROGRAMMER
YASUSHI SUGIYAMA
TOMOHIDE OOSHIRO

SOUND PROGRAMMER
KENICHI HIRATA

DEBUGGER
MASANORI SADAMITSU

BALANCE
YASUSHI SUGIYAMA

SPECIAL THANKS
MASANORI SADAMITSU
KAZUTOSHI YASHIKI

SALES
OSAMU NAGANO
HIDEO YAMAMOTO
HIDEAKI TAKAHASHI
MAKOTO KAWASHITA
AYAKO KAWAMATA
HIROKAZU YOKOCHI

TECHNICAL ADVISER
A・T
AA

MANUAL EDITOR
MAMORU GOTO

DEVELOPMENT MANAGER
MASATO KAWAI
TATSUO MORI
HIROSHI ITO

SUNSOFT


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1995 Sunsoft / Success