Race Drivin'
レースドライビン

1995.08.04 Time Warner Interactive


RACE DRIVIN' STAFF

PRODUCER
MICHIO OKANO

PROGRAMMER
OSAMU YAMAMOTO

GRAPHIC DESIGNER
SATOMI YOKOSE
KENICHI NEMOTO

3D DESIGNER
MICHIO OKANO

SOUND DESIGNER
KENJI YOKOYAMA

CO-SOUND DESIGNER
NAOKI TSUCHIYA

SPECIAL THANKS
KAZUO MATSUNAGA
TAKAYUKI MURAOKA
AKIKO ITO
MIZUHO YOSHIOKA

MASAAKI OKIYAMA
TADASHI KITAHARA
TAKASHI NOGUCHI
YOKO YOMIZUKA

NAOMI TAKAHASHI
NAOKO UMEDA
CHIE ONODERA


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1995 Time Warner Interactive / Atari Games