Robo Pit
ロボ・ピット

1996.02.16 Altron


GAME CONCEPT
MAKOTO KITANO

PROGRAMMER
KOZO NISHIO

ROBOT DESIGNER
MAKOTO KITANO

STAGE DESIGNER
NORIMASA KAWANO

ROBOT ANIMATION
KOZO NISHIO

CG ANIMATION
KITANO MAKOTO

SOUND DESIGNER
KIYOHIRO SADA

MUSIC COMPOSER
MINAKO ADACHI

MANUAL DESIGNER
MIHO TSUJIGO

SPECIAL THANKS...
SATORU TAKAHASHI
KENJI ICHIMURA
MIYUKA KIDACHI
YUMI SAITO
TAMOTU MARUYAMA
TOSHIAKI OKAMOTO
IKUKO KUWABARA

EXECUTIVE PRODUCER
MASAO KUWABARA


COPYRIGHT 1995
ALTRON CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 Altron