Samurai Spirits: Amakusa Kourin
サムライスピリッツ 天草降臨

1997.10.02 SNK


STAFF

企画
HEAD-KEN.
TOMI-YAN
KOUJI.T
GURO

人物
YES,I DO!
MASAMI.T
R Y U !
DATEFU-MACKY
TAKACHAN・0
Y・KOYASU
BUGYO
Y・KANEKO・N
ITO ?
MINE-CHAN
GRAPPLER-J.K
SOLT-MOON
WONBAT-DERA.
NANCY
CHARIE・TANI
HAGGY

背景
YASU-PUU
ANTA-BAKA?
Y.YOSHIMITSU
YOSHIKO
PU-SUKE
HAS
Y
AZUMI
CHU

プログラム
KURA
LLAOYLLAKCUF
DAN・・・ABE

音響
YAMAPY-I
KITAPY
MITSUO
SHA-V

協力
MASAMI NAKAOKA
EIJI SHIROI
Y.KAWASE
ARAIICHI
NAO.Q.

E.KAWASAKI

Y.KOUDOU

H.KAWANO
BAD APPLE


MASAKI USUI
HARUMI IKOMA
MEGUMI MATSUMOTO
EIJI YANO
MANTARO KOICHI
MASAHIRO NONAKA
KIYOSHI KOBAYASHI
TOSHIKAZU NISHIMURA
ENMA ITO
KEN WATANABE
TOSHIMITSU ARAI
NAOKI OIKAWA
MIHO KANEDA
MONSTER MAETSUKA
KONG KUWATA
ATSUSHI YAMANISHI

SPACIAL THANKX TO
ALL SNK STAFF


SNK CONSUMER Ver STAFF

HIDEKI MIYAKAMI
HATA YOSHIYUKI
YASUSHI KABASHIMA

HIDESHI ITO
YASUSHI IDA
HIDEMITSU HOSONO

AMO
MASAAKI KUROKAWA
TAKASHI MURAOKA
YUMIKO SUZUKI
EDEN HORIKOSHI

TAKASHI HAYASHI


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 SNK